[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เมนูหลัก
การดำเนินงาน อบต.
ดอนใหญ่..ตำบลน่าอยู่
กฏหมายท้องถิ่น
ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
นโยบายการบริหาร  
 
นายธีรภัทร์ วงค์ดวน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนา จำนวน 9 ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งออกเป็น
๑.๑ ถนนทุกสาย ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง ซ่อมแซม พัฒนา และปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกับประสานขอความร่วมมือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
๑.๒ ไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ได้รับแสงสว่างตามถนนต่างๆ ให้มากกว่าปัจจุบันภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายที่ให้กระทำได้
๑.๓ แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และวางแผนบริการน้ำใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึงโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ การสื่อสาร จะติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน


๒. นโยบายด้านการศึกษา แบ่งออกเป็น
๒.๑ ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยทั้งทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมกับพัฒนาบุคลากรผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัย โดยสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป
๒.๒ สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนและประชาชนทั่วไป
๒.๓ ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน
๒.๔ จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนในตำบลโดยกระจายตามหมู่บ้านตามความเหมาะสม
๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้เหมาะสม กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้ทันสมัยตามความเหมาะสม


๓. นโยบายด้านสาธารณสุข แบ่งออกเป็น
๓.๑ ประสานสถานีอนามัย และ อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน
๓.๒ ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่างๆ อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
๓.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์, ครุภัณฑ์เพื่อเสริมกิจกรรมของ อสม. ทุกหมู่บ้าน
๓.๔ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
๓.๕ สนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
๓.๖ จัดให้มีรถเก็บขยะและถังขยะ


๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น
๔.๑ สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม
๔.๒ จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็งและจัดหาตลาด เพื่อการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
๔.๓ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ
๔.๔ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนระดับหนึ่ง
๔.๕ สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป


๕. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง แบ่งออกเป็น
๕.๑ เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้าน หรือระดับตำบลแล้วแต่กรณี
๕.๒ ส่งเสริมประชาคมให้มีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการประชุมการแก้ปัญหาในพื้นที่ของประชาคม
๕.๓ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทำงานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่างๆ
๕.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันสมควร


๖. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี แบ่งออกเป็น
          ๖.๑ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี
          ๖.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการแก่ผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
          ๖.๓ ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
          ๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของวัดและโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลคลองขวาง โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น
          ๖.๕ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
          ๖.๖ ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมของตำบลคลองขวางทุกภาคส่วน
          ๖.๗ ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสามเณรและพระภิกษุ

 
๗. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็น
๗.๑ บำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติคูคลองอย่างต่อเนื่อง
๗.๒ รณรงค์กำจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบล
๗.๓ สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน
๗.๔ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป
๗.๕ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๘. นโยบายด้านสวัสดิการสงเคราะห์ แบ่งออกเป็น
๘.๑ สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อจัดการงบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป
๘.๒ สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลือต่อไป
๘.๓ จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
๘.๔ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘.๕ จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย


๙. นโยบายเรื่องอื่นๆ
๙.๑ จัดหาหรือจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบล
๙.๒ จัดกิจกรรมต่างๆ และโครงการต่างๆ ที่อาจจัดทำขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
๙.๓ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล
๙.๔ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการ กับหน่วยงานอื่นๆ
๙.๕ จัดตั้งงบประมาณต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อใช้เป็นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล